Fizisko personu datu apstrādes politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Finanšu Investīcijas”, reģistrācijas numurs: 40103342876, juridiskā adrese: 13.janvāra iela 33, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – “Finanšu Investīcijas” vai Mēs”) ir personu datu apstrādes pārzinis, kas nosaka personu datu apstrādes mērķus un prasības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

‘’Finanšu Investīcijas’’ ir finanšu pakalpojumu sniedzējs, ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai fizisko personu datu apstrādes politikai (turpmāk – Privātuma politika). Privātuma politikā Mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus Mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes mērķis un juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

1. Kādus personas datus Mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • identifikācijas datus, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums u.c.;
 • profesionālos datus, piemēram, informācija par izglītību, profesiju vai nodarbošanos;
 • finanšu datus, piemēram, ienākumu apliecinoši dokumenti, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, informācija par citām Jūsu saistībām;
 • Jūsu kā juridiskas personas pārstāvju datus, piemēram, datus, ko Jūs sniedzat vai saņemat, veicot darījumus attiecīgās juridiskās personas vārdā;
 • kontaktinformāciju, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • ģimenes datus, piemēram, informāciju par ģimenes locekļiem;
 • datus, kas iegūti un/vai radīti, pildot piemērojamos tiesību aktos paredzētos pienākumus, piemēram, datus, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, ko Mēs saņemam no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, izmeklēšanas iestādēm, Valsts ieņēmuma dienesta, tiesām u.tml.;
 • attēlus un citus personu datus, kas atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā;
 • sensitīvos datus Mēs apstrādājam tikai tad, ja tie ir nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai un tikai ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu.

2. Kāds ir personas datu apstrādes mērķis?

Mēs apstrādājam personas datus, lai:

 • apstrādātu Jūsu pieteikumu kredītu saņemšanai un sniegtu Jums kreditēšanas pakalpojumu;
 • pārbaudītu Jūsu identitāti;
 • sagatavotu un noslēgtu līgumu;
 • novērtētu Jūsu kredītspēju, veiktu kredītu uzraudzību;
 • konstatētu un nepieļautu jebkādu krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un citas līdzīgas darbības;
 • nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti;
 • sazinātos ar Jums;
 • veiktu parādu atgūšanas darbības;
 • izskatītu un apstrādātu Jūsu iebildumus;
 • administrētu norēķinus ar Jums;
 • sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • nodrošinātu sava un trešo personu īpašuma aizsardzību;

3. Uz kāda pamata Mēs apstrādājam personas datus?

Mūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • Jūsu piekrišana;
 • Līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde - lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpilde - lai izpildītu piemērojamos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • mūsu likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no mūsu starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas  leģitīmās (likumīgās) intereses. Mūsu leģitīmās intereses ir:

           ✓ veikt komercdarbību;

           ✓ sniegt kreditēšanas pakalpojumus;

           ✓ pārbaudīt Jūsu identitāti un kredītspēju pirms līguma noslēgšanas;

           ✓ nodrošināt līguma saistību izpildi;

           ✓ saglabāt Jūsu pieteikumus un iesniegumus, ko Jūs esat iesniedzis SIA Finanšu Investīcijas, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz informatīvo tālruni;

           ✓ izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

           ✓ nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu vai citiem būtiskiem notikumiem līguma izpildē;

           ✓ nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

           ✓ administrēt maksājumus;

           ✓ administrēt kavētos maksājumus;

           ✓ vērsties, tai skaitā, bet ne tikai valsts pārvaldes iestādēs, operatīvās darbības iestādēs, tiesās savu tiesisko interešu aizsardzībai; 

           ✓ nodrošināt īpašuma aizsardzību.

4. Personas dati un trešās personas.

Mēs iegūstam un izmantojam Jūsu personas datus no valsts uzturētiem reģistriem, piemēram, komercreģistra, zemesgrāmatām un citiem publiski pieejamiem avotiem un reģistriem. Atsevišķos gadījumos Mēs nododam Jūsu personas datus trešajām personām, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums, piemērojamos tiesību aktus vai citiem šajā politikā aprakstītajiem mērķiem.

5. Kā Mēs aizsargājam personas datus?

Mēs nodrošinām Jūsu personas datu konfidencialitāti, veicot atbilstošus drošības pasākumus un ievērojot normatīvo aktu prasības un tajos paredzētos pienākumus. Jūsu interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, kā arī ēkas, kurā darbojamies, aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu trešo personu neautorizētu piekļuvi.

6. Cik ilgi Mēs glabājam personas datus?

SIA ‘’Finanšu Investīcijas’’ glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas Jūsu personas dati tiek dzēsti. 

7. Fininvest tīmekļa vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA’’Finanšu Investīcijas’’ tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit. www.fininvest.lv tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Finanšu Investīcijas nenes nekādu atbildību.

8. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

 • piekļūt saviem datiem – Jums ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem;
 • labot savus datus – Jums ir tiesības pieprasīt, lai Mēs izlabojam nepareizus personas datus;
 • dzēst savus datus – zināmos apstākļos Jums var būt tiesības uz Jūsu personas datu dzēšanu; šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai līgums;
 • ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • iebilst pret savu datu apstrādi –noteiktās situācijās Jums ir tiesības iebilst, ka Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tai skaitā, Jūsu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem;
 • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzam, iesniegt mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Gadījumā, ja uzskatiet, ka Mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv). juridiskā adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV- 1011, tālruņa numurs: +371 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv 

9. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

SIA ‘’Finanšu Investīcijas’’ ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Jums tā aktuālo versiju, ievietojot to Sia ‘’Finanšu Investīcijas’’ tīmekļa vietnē: www.fininvest.lv. Šī privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

10. Kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības, vai ieteikumu attiecībā uz Jūsu datu apstrādi Sabiedrībā, lūdzu sazinieties ar mums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Finanšu Investīcijas”, reģistrācijas numurs: 40103342876, juridiskā adrese: 13.janvāra iela 33, Rīga, Latvija, tālruņa numurs: +371 80002828, e-pasta adrese: fininvest@fininvest.lv.

Datu aizsardzības speciālists: fininvest@fininvest.lv.

Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.

LICENCE

Мūsu uzņēmums „Fininvest” 2016. gada 1. novembra ir saņēmis licenci Nr. NK-2016-051 — Patērētāju tiesību aizsardzības centra īpašo atļauju darboties ne banku kreditēšanas jomā, kas ir oficiāls apliecinājums lietpratīgam, uzticamam un stabilam mūsu darbam

KONSULTĀCIJAS

Aizdevuma saņemšana vienmēr ir saistīta ar satraukumiem, šaubām un raizēm. Mēs pret to izturamies ar sapratni un jebkurā laikā sniegsim atbildes uz jautājumiem, kas Jūs interesē. Viss būs labi!

Sazināties ar savu kredītspeciālistu pa bezmaksas tālruni 80002828 vai nosūtīt jautājumu uz e-pastu fininvest@fininvest.lv

CITI PAKALPOJUMI

Mēdz atgadīties situācijas, kurās ir nepieciešama ļoti individuāla pieeja un nestandarta risinājumi. Mūsu uzņēmums ir gatavs sniegt Jums jebkuras konsultācijas, tostarp arī juridiskās, lai risinātu Jūsu problēmas, kas saistītas ar nekustamo īpašumu. Mēs saprotam Jūs no pusvārda! Mums var uzticēties

Please publish modules in offcanvas position.